Trenažieru zāle

Pieteikšanās un trenažieru zāles rezervācija izmantojot interneta vietni vai aplikāciju telefonos bookla.com.

Tiem, kuriem nav pieeja internetam, reģistrācija zvanot uz telefonu 67936308.

 

TRENAŽIERU ZĀLES IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Ķekavā

2022. gada 11.oktobrī

ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SPORTA AĢENTŪRAS

TRENAŽIERU ZĀLES IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras (turpmāk tekstā – Aģentūra) Iekšējie noteikumi “Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras trenažieru zāles iekšējās kārtības noteikumi” (turpmāk tekstā NOTEIKUMI) nosaka trenažieru zāles izmantošanas kārtību un drošības prasības visiem apmeklētājiem.

1.2. Trenažieru zāli apmeklētājiem atļauts izmantot pēc iepazīšanās ar NOTEIKUMIEM un

ievērojot tos.

1.3. Jebkurš apmeklētājs, rezervējot abonementu vai vienreizējo apmeklējumu, ar to apliecina, ka ir iepazinies ar NOTEIKUMIEM un apņemas tos ievērot.

1.4. Personas līdz 18 gadu vecumam trenažieru zāli var apmeklēt tikai vecāku vai trenera pavadībā.

2. Trenažieru zāles apmeklētāju veselība

2.1. Trenažieru zāle sniedz apmeklētājiem iespēju izmantot sniegtos pakalpojumus, tomēr tas neizvērtē šo pakalpojumu ietekmi uz konkrētā apmeklētāja veselību, arī negarantē šo

pakalpojumu pozitīvo ietekmi, t.i.:

2.1.1. Ņemot vērā konkrētā apmeklētāja veselības stāvokli, trenažieru zāles sniegtajiem pakalpojumiem var būt negatīva ietekme uz apmeklētāja veselību, tādēļ apmeklētājam ir jābūt uzmanīgam un rūpīgam, pieņemot lēmumu par trenažieru zāles apmeklējumu un izvēloties konkrētos sniegtos pakalpojumus.

2.1.2. Pakalpojumi netiek sniegti personām, kam ir veselības problēmas, kas var apdraudēt šīs personas vai citu apmeklētāju veselību un/vai dzīvību, drošību vai higiēnu (infekcijas slimības, nesaturēšana, cita nespēja noturēt, utt.), tādēļ, saņemot šādu informāciju, Aģentūra patur tiesības neielaist apmeklētājus trenažieru zālē vai noteiktās zonās.

2.1.3. Trenažieru zāle neatlīdzina ne finansiālo, ne morālo kaitējumu, kas nodarīts apmeklētāja veselībai un dzīvībai sniegto pakalpojumu rezultātā, izņemot gadījumus, kad šis kaitējums radies trenažieru zāles vainas dēļ.

2.1.4. Ja Aģentūras darbiniekiem rodas pamatotas šaubas par apmeklētāja veselības stāvokli, Iestādes darbinieks ir tiesīgs lūgt apmeklētāju uzrādīt ārsta apliecinājumu par viņa veselības stāvokli.

2.2. Izvēloties trenažieru zāles pakalpojumus, apmeklētājs vispirms ņem vērā savu veselības

stāvokli un šo pakalpojumu iespējamo ietekmi uz to:

2.2.1. Pirms uzsākt trenažieru zāles sniegto pakalpojumu izmantošanu, apmeklētājs pārliecinās, ka viņa/s veselības stāvoklis ļauj apmeklēt trenažieru zāli un izmantot konkrētos sniegtos pakalpojumus.

2.2.2. Izmantojot trenažieru zālē esošos instrumentus un pakalpojumus, apmeklētāji patstāvīgi izvēlas konkrētu sporta aprīkojumu, treniņiem izmantoto aprīkojumu un fizisko slodzi, pamatojoties uz to individuālajām vajadzībām, personiskajām īpašībām un ietekmi uz ķermeni.

2.2.3. Pirms uzsākt trenažieru zāles sniegto pakalpojumu izmantošanu, apmeklētājam ieteicams pārbaudīt savu veselības stāvokli un konsultēties ar ārstu. Atbildību par ar šī ieteikuma neievērošanu saistītajām negatīvajām sekām uzņemas pats apmeklētājs.

2.2.4. Visu atbildību par apmeklētāja veselības problēmām, ievainojumiem vai nelaimes gadījumiem, kas rodas, apmeklējot trenažieru zāli, uzņemas apmeklētājs, izņemot gadījumus, kad šis kaitējums nodarīts trenažieru zāles vainas dēļ.

2.2.5. Ja rodas aizdomas par apmeklētāja veselības stāvokļa neatbilstību sporta nodarbībām, pēc Aģentūras darbinieka pieprasījuma, apmeklētājs pārtrauc treniņu, konsultējas ar ārstu un uzrāda apliecinājumu par veselības stāvokļa piemērotību treniņam.

3. Trenažieru zāles izmantošanas kārtība

3.1. Apmeklētājiem jāievēro trenažieru zāles apmeklējuma laiks. Trenažieru zāli drīkst apmeklēt tikai veicot iepriekšēju pieteikšanos. Trenažieru zālē vienlaicīgi var atrasties 11 apmeklētāji (ieskaitot treneri).

3.2. Aizliegts uzturēties trenažieru zāles telpās ārpus norādītā darba laika. Trenažieru zāles darba laiks darba dienās un brīvdienās ir no plkst. 8:00 līdz plkst. 22:00. (Trenažieru zāles telpas ir jāatstāj līdz norādītā darba laika beigām).

3.3. Apmeklētajiem, kuri konsekventi neievēro darba laiku, var tikt piemērotas sankcijas.

3.4. Trenažieru zālē jāievēro higiēnas noteikumi, nodarbībās drīkst piedalīties sporta apģērbā, zālē jāierodas tīros maiņas sporta apavos.

3.5. Nepieciešamības gadījumā jānotīra aiz sevis trenažiera virsma.

3.6. Pēc nodarbības izmantotais inventārs (hanteles, stieņi, ripas u.c.) jānoliek tam paredzētajā vietā.

3.7. Jāievēro drošības noteikumi, nedrīkst mest hanteles, stieņus un ripas.

3.8. Pirms beigt treniņu uz aerobās grupas ar elektrību darbināmā trenažiera (skrejceļa) un nokāpt no tā, trenažiera slīdlente ir jāaptur, nospiežot pogu “stop”.

3.9. Aizliegts lauzt, demolēt un citādi bojāt trenažieru zāles inventāru, iekārtas un telpas.

3.10. Par inventāra bojāšanu un NOTEIKUMU neievērošanu trenažieru zālē iestājas materiālā atbildība vai liegums apmeklēt trenažieru zāli uz noteiktu laiku.

3.11. Atslēga pēc trenažieru zāles apmeklējuma jānodod Aģentūras personālam.

3.12. Apmeklētājs ir personīgi atbildīgs par personiskajām mantām, Aģentūra neuzņemas materiālo atbildību par ģērbtuvēs un citur atstātajām materiālajām vērtībām un autostāvvietā novietoto automašīnu.

3.13. Aizliegts fotografēt, filmēt veikt audio ierakstus, kā arī atskaņot mūziku trenažieru zāles telpās.

3.14. Trenažieru zāli aizliegts apmeklēt ar basām kājām un atkailinātu ķermeņa augšdaļu.

3.15. Lūdzam ievērot personīgo higiēnu un cienīt pārējos apmeklētājus, tādēļ Aģentūras telpās (arī garderobēs un dušās) aizliegts skūt kājas, bārdu, paduses u.tml.

3.16. Jebkāda veida apreibinošo un narkotisko vielu ienešana vai lietošana Aģentūras telpās ir stingri aizliegta.

3.17. Aizliegts ievest Aģentūras telpās jebkādus dzīvniekus.

3.18. Aģentūras darbinieki ir tiesīgi atteikt trenažieru zāles apmeklējumu apmeklētājam alkoholisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā.

3.19. Trenažieru zāles apmeklētājiem jāņem vērā darbinieku norādījumi.

3.20. Aģentūras darbinieki ir tiesīgi lūgt apmeklētājus atstāt trenažieru zāles telpas un teritoriju, ja apmeklētājs pārkāpis NOTEIKUMUS vai citādi traucējis trenažieru zāles darbībai.

4. Drošības prasības trenažieru zālē

4.1. Ja treniņa nodarbībās apmeklētājam parādās nepatīkamas sāpes vai “galvas reiboņi”, diskomforta sajūta, nekavējoties jāpārtrauc nodarbība un jāgriežas pēc palīdzības pie Aģentūras personāla.

4.2. Apmeklētājs ir tiesīgs griezties pie Aģentūras personāla pēc palīdzības sliktas pašsajūtas, traumu un tml. gadījumos, nekavējoties lūgt izsaukt kvalificētu medicīnisko personālu.

5. Trenažieru zāles publiskais apmeklējums

5.1. Trenažieru zālei ir noteikts publiskais apmeklējuma laiks, kad trenažieru zāli var apmeklēt jebkurš interesents, rezervējot abonementu vai vienreizējo apmeklējumu.

5.2. Ierodoties trenažieru zālē, apmeklētājs reģistrējas apmeklētāju žurnālā – minot savu vārdu, uzvārdu un parakstās kā apliecinājuma piekrišanu trenažieru zāles iekšējās kārtības noteikumiem, kā arī nes pilnu atbildību par savu veselības stāvokli vai par aizbildināmo nepilngadīgo personu.

5.3. Trenažieru zālē patstāvīgi nodarboties atļauts personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu.

5.4.Aģentūras darbinieki ir tiesīgi anulēt apmeklētāja abonementu bez brīdinājuma un jebkādas kompensācijas, ja ir pārkāpti abonementa ierobežojumi.

5.5.Aģentūra patur tiesības atteikt apmeklētājam rezervēt abonementu, nepaskaidrojot atteikšanas iemeslus.

5.6. Aģentūras vadībai, iepriekš brīdinot, ir tiesības izmainīt pakalpojumu cenas saskaņā ar izmaiņām pašvaldības saistošajos noteikumos.

5.7. Aģentūrai ir tiesības atteikt apmeklētājam pagarināt abonementu, ja apmeklētājs ir pārkāpis NOTEIKUMUS vai citādi traucējis trenažieru zāles darbībai.

5.8.Trenažieru zāles apmeklētājiem stingri jāievēro norādītais apmeklējuma laiks un trenažieru zāles abonementa derīguma termiņš.

5.9. Rezervētais abonements ir paredzēts lietošanai vienai personai, nodot to citām personām ir aizliegts.

5.10. Apmeklējot trenažieru zāli, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, identifikācijas karte, vadītāja apliecība, studentu/skolēnu apliecība).

5.11. Izsniegto abonementu drīkst izmantot tikai persona, uz kuras vārda tas izsniegts. Konstatējot krāpniecības mēģinājumu, abonements tiek aizturēts. Atkārtotas krāpniecības gadījumā – anulēts bez kompensācijas.

6. Noslēguma jautājumi

6.1. Trenažieru zāles NOTEIKUMI un darba laiki ir izvietoti mājas lapā https://sports.kekava.lv/sa/

6.2. Rezervēt/pieteikt trenažieru zāles abonementu vai vienreizēju apmeklējumu iespējams Aģentūras mājas lapā norādītajā tiešsaistes rezervācijas sistēmā vai zvanot uz mājas lapā norādīto Aģentūras tālruni.

6.2. Grozījumus un papildinājumus NOTEIKUMOS var ierosināt Aģentūras atbildīgie darbinieki.

6.3. Grozījumus un papildinājumus Noteikumos apstiprina Aģentūras direktore.

6.4. Aģentūras direktore ir tiesīga ar rīkojumu noteikt precizējumus, kas nav atrunāti NOTEIKUMOS, Trenažieru zāles darbības pilnveidošanai un iekšējās kārtības nodrošināšanai.

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras direktore /_____________/Dace Cīrule