Rekvizīti

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra
Reģ.nr. 90009029994
A/S SEB Banka
kods UNLALV2X
konts LV97UNLA0050013650885
„Bultas”, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123