Erasmus+ Sport

Starpkultūru, tradicionālo vērtību un paaudžu mobilitātes veicināšana, izmantojot tradicionālās spēles / TRADITGAM

2023. gada 18. decembrī Ķekavas novada pašvaldības Sporta aģentūra (no 2024. gada 1. janvāra līguma saistību pārņēmējs – Ķekavas novada Sporta centrs) parakstīja dotāciju līgumu ar Eiropas Komisiju, lai realizētu projektu “Starpkultūru, tradicionālo vērtību un paaudžu mobilitātes veicināšana, izmantojot tradicionālās spēles”. Iespēja īstenot šo projektu tika iegūta, piedaloties Eiropas Savienības prog rammas “Erasmus+ Sports” konkursā. Projekta mērķis – izmantojot tradicionālas spēles, kurās ietverti fiziski vingrinājumi, veicināt sabiedrības iesaisti veselību veicinošās fiziskās aktivitātēs, vienlaikus stiprinot kultūras identitāti, rūpējoties par dažādību un starpkultūru mijiedarbību starp Eiropas valstīm. Projekta īstenošanas termiņš – no 2024. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 30. martam. Projekta partneri – organizācijas no Polijas, Itālijas un Spānijas. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt un izveidot 20 tradicionālo spēļu bibliotēku, pirms izveides veicot izpēti; iepazīstināt ar spēlēm projekta partnerus un ar tām saistītās organizācijas; integrēt tradicionālās spēles formālajā un neformālajā jomā kā veselību veicinošo fizisko aktivitāšu elementus brīvā laika dažādošanai, kā arī fiziskās veselības uzlabošanai; veicināt tradicionālo spēļu norisi dabiskajā vidē, paaugstinot izpratni par dabas aizsardzību un izmantojot videi draudzīgus materiālus.

Projektā iesaistītās organizācijas:

1 Ķekavas novada pašvaldība – Ķekavas novada Sporta centrs (Latvija) – Koordinators
2 ASOCIACION DEPORTIVA CULTURAL DE INVESTIGACION (Spānija) – Partnerorganizācija
3 APS ASD MARGHERITA SPORT E VITA (Itālija) – Partnerorganizācija
4 INSTYTUT ROZWOJU SPORTU I EDUKACJI (Polija) – Partnerorganizācija

Programma Erasmus+ Sports
Nosaukums Starpkultūru, tradicionālo vērtību un paaudžu mobilitātes veicināšana, izmantojot tradicionālās spēles / TRADITGAM
Projekta īstenošanas termiņš 01.01.2024.-30.06.2025.
Mērķi Projekta mērķis – izmantojot tradicionālas spēles, kurās ietverti fiziski vingrinājumi, veicināt sabiedrības iesaisti veselību veicinošās fiziskās aktivitātēs, vienlaikus stiprinot kultūras identitāti, rūpējoties par dažādību un starpkultūru mijiedarbību starp Eiropas valstīm.
Projekta ieviešana Projekta partneri – organizācijas no Itālijas, Spānijas un Polijas.Projekta mājas lapa: https://traditgam.kekava.lv/
Eiropas Savienības finansējums 60 000,- EUR

CArpet bowls foR everyonE / CARE – Paklāju boulings ikvienam

2020. gada 18. novembrī Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra parakstīja dotāciju līgumu ar Eiropas Komisiju, kura ietvaros divu gadu periodā no 01.01.2021. līdz 31.12.2022. paredzēts popularizēt paklāju boulinga spēli, kas piemērots dažādu vecumu cilvēkiem. Un tādējādi paredzēts iesaistīt veselību veicinošās fiziskajās aktivitātēs arvien plašāku iedzīvotāju skaitu, lai aktivitātes būtu dažādas un regulāras, kā arī, lai veicinātu sadarbību starp dažādu paaudžu cilvēkiem. Projekta ietvaros plānots mazināt fizisko pasivitāti sabiedrībā un veicināt sociālo iekļaušanos.

Paklāju boulings ir spēle, kas tiek spēlēta telpās un kas apvieno fiziskās aktivitātes un dalībnieku savstarpēju socializēšanos. Spēle radusies Anglijā, un tā ir ieņēmusi stabilu vietu Skandināvijā, tā tiek aktīvi spēlēta Norvēģijā un Dānijā. Paklāju boulingu spēlē ar puskilogramu smagām īpašām bumbām, kurām smaguma centrs atrodas ārpus centra. Tas ļauj bumbām ripot līknē. Bumbas tiek izmestas un ripinātas uz 10m gara paklāja. Paklāja galā atrodas mērķa bumba (džeks). Spēlētāju uzdevums ir bumbu ripināt, lai tā pēc iespējas tuvāk apstātos džekam. Paklāja vidū ir apaļa ripa, kurai bumba nedrīkst pieskarties, taču tai jāripo garām. Paklāju boulingu spēlē divas komandas savā starpā, katrā komandā 4, 3 vai 2 personas, vai 1 pret 1. Paklāju boulings ir veselību veicinoša aktivitāte, jo:

– jautrā veidā motivē iesaistīties fiziskās aktivitātēs;

– sabiedriska aktivitāte, kurā var piedalīties ikviens;

– var spēlēt stāvus, sēdus vai uz ceļiem;

– aktivitāte, kurā tiek nostaigāti apm. 2000 soļi divu stundu laikā;

– trenē līdzsvaru, koordināciju un koncentrēšanos.

Iespēju īstenot šo projektu Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra ieguva piedaloties Eiropas Savienības programmas Erasmus+ Sports konkursā.

Programma Erasmus+ Sports
Nosaukums CArpet bowls foR everyonE / CARE – Paklāju boulings ikvienam
Projekta īstenošanas termiņš 01.01.2021.-31.12.2022.
Mērķi

Projekta mērķis – iesaistīt veselību veicinošās fiziskajās aktivitātēs arvien plašāku iedzīvotāju skaitu, lai aktivitātes būtu regulāras, kā arī, lai veicinātu sadarbību starp dažādu paaudžu cilvēkiem.

Popularizēt paklāju boulinga spēli, kas piemērots dažādu vecumu cilvēkiem.

Mazināt fizisko pasivitāti sabiedrībā un veicināt sociālo iekļaušanos.

Projekta ieviešana Projekta partneri – organizācijas no Itālijas, Turcijas, Norvēģijas un Dānijas.

Projekta mājas lapa: http://care.kekava.lv/

Eiropas Savienības finansējums 60 000,- EUR

Vietējo kopienu veselību veicinošu fizisko aktivitāšu stratēģiju izstrādes un īstenošanas prakses Eiropā

Baneris_1x2_RGB_41

2015. gada 16. novembrī Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra parakstīja dotāciju līgumu ar Eiropas Komisiju, kura ietvaros turpmāko trīs gadu laikā paredzēts izstrādāt un ieviest veselību veicinošu fizisko aktivitāšu stratēģiju Ķekavas novadā. Fizisko aktivitāšu trūkums ir atzīts par vienu no galvenajiem priekšlaicīgas mirstības, slimību riska un dzīves kvalitātes pasliktināšanās faktoriem Eiropā. Saskaņā ar Eirobarometra 2014. gada pētījuma datiem, 59% Eiropas Savienības pilsoņu apliecina, ka nekad vai ļoti reti nodarbojas ar jebkāda veida fiziskajām aktivitātēm. Latvijā šis rādītājs ir vēl augstāks – 69%.
Rīcības plāna izstrāde ir tikai daļa no Erasmus+ Sports programmas sadarbības partnerības starptautiskā projekta “Vietējo kopienu veselību veicinošu fizisko aktivitāšu stratēģiju izstrādes un īstenošanas prakses Eiropā. “ paredzētajām aktivitātēm. Projekta ietvaros plānots aktivizēt un uzlabot sadarbību starp dažādām pašvaldības, valsts iestādēm un privātajām organizācijām, kas lielākā vai mazākā mērā ir iesaistītas veselību veicinošu fizisko aktivitāšu īstenošanā, sagatavojot īpašas vadlīnijas pašvaldībām, realizēt vairākas apmācības par veselību veicinošu fizisko aktivitāšu popularizēšanu dažādos sektoros, kā arī piedāvāt vietējiem iedzīvotājiem iespēju piedalīties dažādās veselīga dzīvesveida aktivitātēs. Bieži vien dažādas iestādes veic vienu un to pašu darbu, kā arī to mērķi ir līdzīgi, taču dažkārt pietrūkst izpratnes un starpsektoru sadarbības, vienota programmatiskā redzējuma, kas apvienojot kopīgos pūliņus, ļautu lietas īstenot efektīvāk, proti, veicinātu iedzīvotāju pievēršanos fiziskām aktivitātēm, uzlabotu viņu veselību.

Iespēju īstenot šo projektu Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra ieguva piedaloties Eiropas Savienības programmas Erasmus+ Sports konkursā. Projekta īstenošanai trīs gadu garumā kopā ar partneriem ir paredzēts izlietot 271 662 EUR no kuriem 217 329 EUR ir Eiropas Savienības dotācija.

Programma Erasmus+ Sports
Nosaukums Vietējo kopienu veselību veicinošu fizisko aktivitāšu stratēģiju izstrādes un īstenošanas prakses Eiropā.
Projekta īstenošanas termiņš 01.01.2016.-31.12.2018.
Mērķi Projekta mērķis – aktivizēt un uzlabot sadarbību starp dažādām pašvaldības, valsts iestādēm un privātajām organizācijām, kas lielākā vai mazākā mērā ir iesaistītas veselību veicinošu fizisko aktivitāšu īstenošanā;

Veicināt veselību veicinošas fiziskās aktivitātes novada iedzīvotāju vidū;

Projekta ieviešana Projekta ietvaros plānots: sagatavot novērtējuma ziņojuma par esošo situāciju ES Fizisko aktivitāšu vadlīniju/ VVFA rekomendāciju kontekstā, katrā partnervalstī no vietējo pašvaldību perspektīvas; veicināt ieinteresēto pušu tīklošanos ar mērķi veicināt VVFA ieviešanu/ apmācību sagatavošana un īstenošana par starpsektoru sadarbību, kas būtu vērsta uz VVFA ieviešanu vietējā sabiedrībā; vadlīniju izstrāde pašvaldībām par VVFA veicināšanas darbības plāna izstrādi; veselību veicinošu fizisko aktivitāšu stratēģijas izstāde un ieviešana Ķekavas novadā; noorganizēt VVFA veicināšanas aktivitātes katrā partnervalstī Eiropas sporta nedēļas ietvaros; īstenot komunikācijas un rezultātu izplatīšanas aktivitātes/ projekta noslēguma konferenci Ķekavā.

Projekta partneri, organizācijas no Itālijas, Polijas, Lietuvas, Horvātijas un Turcijas.

Projekta mājas lapa: goactive.kekava.lv

 Eiropas Savienības finansējums 217 329 EUR