Erasmus+ Sport

Baneris_1x2_RGB_41

2015. gada 16. novembrī Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra parakstīja dotāciju līgumu ar Eiropas Komisiju, kura ietvaros turpmāko trīs gadu laikā paredzēts izstrādāt un ieviest veselību veicinošu fizisko aktivitāšu stratēģiju Ķekavas novadā. Fizisko aktivitāšu trūkums ir atzīts par vienu no galvenajiem priekšlaicīgas mirstības, slimību riska un dzīves kvalitātes pasliktināšanās faktoriem Eiropā. Saskaņā ar Eirobarometra 2014. gada pētījuma datiem, 59% Eiropas Savienības pilsoņu apliecina, ka nekad vai ļoti reti nodarbojas ar jebkāda veida fiziskajām aktivitātēm. Latvijā šis rādītājs ir vēl augstāks – 69%.
Rīcības plāna izstrāde ir tikai daļa no Erasmus+ Sports programmas sadarbības partnerības starptautiskā projekta “Vietējo kopienu veselību veicinošu fizisko aktivitāšu stratēģiju izstrādes un īstenošanas prakses Eiropā. “ paredzētajām aktivitātēm. Projekta ietvaros plānots aktivizēt un uzlabot sadarbību starp dažādām pašvaldības, valsts iestādēm un privātajām organizācijām, kas lielākā vai mazākā mērā ir iesaistītas veselību veicinošu fizisko aktivitāšu īstenošanā, sagatavojot īpašas vadlīnijas pašvaldībām, realizēt vairākas apmācības par veselību veicinošu fizisko aktivitāšu popularizēšanu dažādos sektoros, kā arī piedāvāt vietējiem iedzīvotājiem iespēju piedalīties dažādās veselīga dzīvesveida aktivitātēs. Bieži vien dažādas iestādes veic vienu un to pašu darbu, kā arī to mērķi ir līdzīgi, taču dažkārt pietrūkst izpratnes un starpsektoru sadarbības, vienota programmatiskā redzējuma, kas apvienojot kopīgos pūliņus, ļautu lietas īstenot efektīvāk, proti, veicinātu iedzīvotāju pievēršanos fiziskām aktivitātēm, uzlabotu viņu veselību.

Iespēju īstenot šo projektu Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra ieguva piedaloties Eiropas Savienības programmas Erasmus+ Sports konkursā. Projekta īstenošanai trīs gadu garumā kopā ar partneriem ir paredzēts izlietot 271 662 EUR no kuriem 217 329 EUR ir Eiropas Savienības dotācija.

 

Programma Erasmus+ Sports
Nosaukums Vietējo kopienu veselību veicinošu fizisko aktivitāšu stratēģiju izstrādes un īstenošanas prakses Eiropā.
Projekta īstenošanas termiņš 01.01.2016.-31.12.2018.
Mērķi Projekta mērķis – aktivizēt un uzlabot sadarbību starp dažādām pašvaldības, valsts iestādēm un privātajām organizācijām, kas lielākā vai mazākā mērā ir iesaistītas veselību veicinošu fizisko aktivitāšu īstenošanā;

Veicināt veselību veicinošas fiziskās aktivitātes novada iedzīvotāju vidū;

Projekta ieviešana Projekta ietvaros plānots: sagatavot novērtējuma ziņojuma par esošo situāciju ES Fizisko aktivitāšu vadlīniju/ VVFA rekomendāciju kontekstā, katrā partnervalstī no vietējo pašvaldību perspektīvas; veicināt ieinteresēto pušu tīklošanos ar mērķi veicināt VVFA ieviešanu/ apmācību sagatavošana un īstenošana par starpsektoru sadarbību, kas būtu vērsta uz VVFA ieviešanu vietējā sabiedrībā; vadlīniju izstrāde pašvaldībām par VVFA veicināšanas darbības plāna izstrādi; veselību veicinošu fizisko aktivitāšu stratēģijas izstāde un ieviešana Ķekavas novadā; noorganizēt VVFA veicināšanas aktivitātes katrā partnervalstī Eiropas sporta nedēļas ietvaros; īstenot komunikācijas un rezultātu izplatīšanas aktivitātes/ projekta noslēguma konferenci Ķekavā.

Projekta partneri, organizācijas no Itālijas, Polijas, Lietuvas, Horvātijas un Turcijas.

Projekta mājas lapa: goactive.kekava.lv

 Eiropas Savienības finansējums 217 329 EUR