Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Latvijas individuālās ceļu satiksmes dalībnieku sacensības „Baložu Velodrošība 2019”, 3.posms

27/04/2019 @ 10:00 - 14:00

Latvijas individuālās ceļu satiksmes dalībnieku sacensības „Baložu Velodrošība 2019”

 

Nolikums

 

 

 1. Mērķis un uzdevumi.

 

Pilnveidot bērnu zināšanas ceļu satiksmes noteikumos, velosipēda uzbūvē, pirmās palīdzības sniegšanā un iemaņas velosipēda praktiskajā vadīšanā.

 

 1. Vieta un laiks.

 

Sacensības notiks 6 reizes pie Baložu vidusskolas, Skolas ielā 6, Baložos:

 

 1. posms notiks 2019. gada 2. martā;
 2. posms notiks 2019. gada 6. aprīlī;
 3. posms notiks 2019. gada 27. aprīlī
 4. posms notiks 2019. gada 12. oktobrī;
 5. posms notiks 2019. gada 23. novembrī;

„Ziemas Balva” 2019. gada 14. decembrī.

 

 1. Sacensību vadība.

 

Sacensības organizē un vada Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras Baložu pilsētas sporta iniciatīvu centrs. Sacensību galvenais tiesnesis Andris Žilko (tālr. +371 26322428). Sacensību galvenā sekretāre Ārija Rumpe (tālr. +371 26337122).

 

 1. Sacensību valoda.

 

Sacensības notiek Latvijā. Sacensību oficiālā valoda ir latviešu valoda.

 

 1. Dalībnieki un grupas.

 

Sacensībās piedalās Latvijas Republikas iedzīvotāji un viesi. Sacensības ir individuālas. Sacensību laikā dalībnieks nedrīkst saņemt palīdzību no malas. Par dalībnieka veselības stāvokli sacensību laikā atbild vecāki vai tā likumīgais pārstāvis, to apliecinot ar parakstu dalībnieku reģistrācijas protokolā. Sacensību organizatori neatbild par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

 

 

 

Dalībnieki startē atbilstošajās vecuma grupās:

Grupas Dzimšanas gadi
S 9 un V 9 2010. gads
S 10 un V 10 2009. gads
S 11 un V 11 2008. gads
S 12 un V 12 2007. gads

 

 

 1. Pieteikšanās un starta kārtība

 

Dalībniekiem ir obligāta iepriekšējā pieteikšanās 3 dienas pirms sacensībām sacensību interneta mājas lapā www.velodrosiba.lv aizpildot pieteikuma anketu vai pa tālruni 26322428.

 

 

Dalībnieku reģistrācija un dalībnieku kartiņu izsniegšana sacensību vietā no plkst. 930 līdz 1000.

 

Starts plkst. 1000. Dalībnieku starta kārtību sacensību programmā nosaka tiesneši.

 

 

 1. Sacensību programma un vērtēšana.

 

7.1 Teorētiskie uzdevumi (ceļu satiksmes noteikumi, velosipēda uzbūve, pirmā palīdzība)

 

Teorētiskie uzdevumi sastādīti atbilstoši Latvijā (kā Eiropas Savienības dalībvalstī) apstiprinātiem ceļu satiksmes noteikumiem un pirmās palīdzības sniegšanas vadlīnijām.

Iespējamie teorētiskie uzdevumi – ceļa posma vai krustojuma maketā izvietoto ceļa zīmju papildināšana, sacensību saturam atbilstošas puzles salikšana, noteiktam mērķim paredzētu velosipēda daļu izvēlēšanās starp pārējām, visīsākā (atbilstoši ceļa zīmēm) ceļa posma iezīmēšana pilsētas daļas plānā un tamlīdzīgi.

 

7.1.1 Ceļu satiksmes noteikumi

 

Dalībnieks rakstiski atbild uz 15 jautājumiem par ceļu satiksmes noteikumiem 10 minūšu laikā. Dalībnieks par katru pareizu atbildi saņem 10 punktus. Ceļu satiksmes noteikumu uzdevumos ietverto jautājumu tematika – nolikuma 1. pielikumā.

 

7.1.2 Velosipēda uzbūve

 

Dalībnieks pārbauda, vai organizatoru izsniegtais velosipēds ir darba kārtībā. Pārbaudē 2 minūšu laikā jāatrod 5 bojāti mezgli vai sistēmas un tās jāieraksta pārbaudes kartiņā. Par katru atrasto bojāto mezglu vai sistēmu dalībnieks saņem 10 punktus. Iespējami līdzīga satura uzdevumi (piemēram – noteiktam mērķim paredzētu velosipēda daļu izvēlēšanās starp pārējām).

 

7.1.3 Pirmā palīdzība

 

Dalībnieks rakstiski atbild uz 10 jautājumiem par pirmās palīdzības tēmām 10 minūšu laikā. Dalībnieks par katru pareizu atbildi saņem 10 punktus.

 

 

7.2 Velosipēda praktiskā vadīšana

 

Dalībnieks velosipēda praktisko vadīšanu veic ar organizatoru velosipēdu āra apstākļos vai telpās. Velosipēda riteņa aploces diametrs – 26 collas. Vecuma grupās S V 9 un S V 10 atļauts izmantot arī velosipēdus ar riteņa aploces diametru 24 collas.

 

Dalībnieks ar velosipēdu veic velosipēdu praktiskās vadīšanas distances ar 5-10 elementiem katrā pēc norādītās shēmas. Dalībnieka rezultātu aprēķina, no 200 punktiem atņemot dalībniekam piešķirtos soda punktus par sacensību elementu izpildīšanas kļūdām vai neizpildīšanu. Velosipēda praktiskās vadīšanas distances elementi:

šaurais dēlis, aplis, astotnieks, slaloms, joslu maiņa, slīpais dēlis, bremzēšana noteiktā laukumā, šaura josla, grumbuļaina braukšanas josla, šūpuļdēlis, koridors, šaurs koridors, smilts vai grants segums, nelīdzens ceļš, priekšmeta paņemšana un nolikšana, skats atpakaļ un tamlīdzīgi.

 

Soda punkti velosipēda praktiskajā vadīšanā – sacensību nolikuma 2. pielikumā.

 

7.3 Velopilsētiņa

 

Sacensības velopilsētiņā notiek ,, Ziemas Balvā”.

 

Dalībnieks iespējami ātrākā laikā veic ceļu no starta līdz finišam, ievērojot ceļa zīmes, brauktuves horizontālos apzīmējumus, priekšrocības noteikumus (labās rokas likums) un rādot ar rokām brīdinājuma signālus.

 

Dalībnieka rezultātu aprēķina, no 150 punktiem atņemot dalībniekam piešķirtos soda punktus.

 

Soda punkti velopilsētiņā – sacensību nolikuma 3. pielikumā.

 

 1. Rezultāti

 

Dalībnieka rezultāts posmā ir visos programmas veidos iegūtā punktu summa. Ja punktu summa ir vienāda, augstāku vietu iegūst dalībnieks, kurš uzrādījis labāku rezultātu sekojošā secībā – ceļu satiksmes noteikumi, velosipēda praktiskā vadīšana, pirmā palīdzība, velosipēda uzbūve. Ja dalībnieks nepiedalās kādā no programmas veidiem, viņam netiek aprēķināts rezultāts. Sacensību dienā ap plkst. 1400 (pēc visu dalībnieku finiša) programmas teorētisko veidu pareizo atbilžu skaidrojums.


 

 

 1. Īpaši noteikumi

 

Dalībniekam velosipēda praktiskās vadīšanas laikā obligāti jālieto aizsargķivere. Par tās nelietošanu vai par neaizsprādzētas aizsargķiveres lietošanu dalībnieks tiek diskvalificēts attiecīgajā posmā.

Velosipēda praktisko vadīšanu dalībnieks veic ar organizatoru izsniegtu 3 kg smagu mugursomu uz pleciem (dažos programmas veidos).

 

 1. Apdrošināšana

 

Par katra dalībnieka, kas piedalās sacensībās, apdrošināšanu (slimības, negadījumu, civiltiesisko) atbild tā vecāki vai likumīgais pārstāvis.

 

 

 1. Apbalvošana

 

Katra posma 1.- 3. vietas ieguvējus attiecīgajās vecuma grupās apbalvo ar diplomiem un balvām. Sacensību 3. posmā 1.- 3. vietas ieguvējus apbalvo ar medaļām, diplomiem un balvām. ,, Ziemas Balvā” labāko meiteni un labāko zēnu absolūtajā vērtējumā apbalvo arī ar kausu. Katrā posmā notiek loterija. Apbalvošana  ap plkst. 1500 sacensību dienā.

 

 1. Finanses

 

Dalībnieki startē bez dalības maksas.

Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra un sponsori.

Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieka nokļūšanu uz sacensībām, sedz pats dalībnieks.

 

 1. Izmaiņas sacensību nolikumā

 

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Izmaiņas tiek publicētas Internetā pēc adreses: www.velodrosiba.lv. Informāciju var saņemt pa tālr. 26322428.

 

 1. Pretenzijas

 

Dalībnieku vai pārstāvju pretenzijas par katru posmu tiek pieņemtas rakstveidā sacensību dienā 15 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas.

 

 1. Apmeklētāju un dalībnieku ievērībai!

 

Lai informētu sabiedrību par pasākuma norisi, publiskā pasākuma laikā var notikt foto vai video fiksācija. Bildes var tikt ievietotas pašvaldības informatīvajos kanālos – ikmēneša informatīvajā biļetenā, mājaslapā vai sociālajos tīklos. Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Ķekavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, veic personas datu apstrādi sabiedrības informēšanai. Personas ir tiesīgas jebkurā laikā lūgt pārzinim dzēst savus datus.

 

Sacensību nolikuma

 1. pielikums

 

Sacensību „Baložu Velodrošība 2019” ceļu satiksmes noteikumu

uzdevumos ietvertie jautājumi.

 

I   SV9 grupām

 

 1. TERMINI

 

Apbraukšana, apdzīšana, apdzīvota vieta, apsteigšana, braukšanas josla, ceļu satiksmes dalībnieks, dot ceļu., dzīvojamā zona, gājēju ceļš, gājēju pāreja, gājēju un velosipēdu ceļš, galvenais ceļš, ietve, krustojums, nomale operatīvais transportlīdzeklis, sadalošā josla, transportlīdzeklis, velosipēds, velosipēdu ceļš, brauktuve.

 

 1. CEĻA ZĪMES

 

 • BRĪDINĀJUMA ZĪMES

 

Brīdinājuma zīmju nosaukumi; to uzstādīšana apdzīvotās vietās un ārpus apdzīvotām vietām; zīmes, kuras tiek uzstādītas atkārtoti, kā arī kopā ar papildzīmēm.

 

 • PRIEKŠROCĪBAS ZĪMES

 

Zīmju nosaukumi, to uzstādīšana atsevišķi vai kopā ar attiecīgajām papildzīmēm, kā arī transportlīdzekļu vadītāja rīcība attiecīgajā situācijā.

 

 1. BRAUKŠANA KRUSTOJUMOS

 

3.1 Regulējami krustojumi (bez papildsekcijas un policista regulētāja);

3.2 Neregulējami krustojumi.

3.2.1 Vienādas nozīmes

3.2.2 Nevienādas nozīmes

 

II   SV10, SV11, SV12 grupām

 

 1. TERMINI

 

Apbraukšana, apdzīšana, apdzīvota vieta, apsteigšana, braukšanas josla, ceļu satiksmes dalībnieks, dot ceļu., dzīvojamā zona, gājēju ceļš, gājēju pāreja, gājēju un velosipēdu ceļš, galvenais ceļš, ietve, krustojums, nomale operatīvais transportlīdzeklis, sadalošā josla, transportlīdzeklis, velosipēds, velosipēdu ceļš, brauktuve.

 

 1. CEĻA ZĪMES

 

 • BRĪDINĀJUMA ZĪMES

 

Brīdinājuma zīmju nosaukumi; to uzstādīšana apdzīvotās vietās un ārpus apdzīvotām vietām; zīmes, kuras tiek uzstādītas atkārtoti, kā arī kopā ar papildzīmēm.

 

 • PRIEKŠROCĪBAS ZĪMES

 

Zīmju nosaukumi, to uzstādīšana atsevišķi vai kopā ar attiecīgajām papildzīmēm, kā arī transportlīdzekļu vadītāja rīcība attiecīgajā situācijā.

 

 

 • AIZLIEGUMA ZĪMES

 

Zīmes 301 – 305, 309, 315, 316, 317, 323, nosaukumi, uzstādīšana, atļautie virzieni krustojumos vai ceļa posmos.

 

 • RĪKOJUMA ZĪMES

 

No 401. līdz 419. zīmei.

 

 • NORĀDĪJUMA ZĪMES

 

Zīmes 501., 502., 503., 504., 508., 509., 512., 513., 514., 515., 516., 518., 519., 520., 521., 517., 528., 529., 530., 531., 535., 541., 548., 549., nosaukumi, zīmju pielietojums.

 

 • PAPILDZĪMES

 

801., 802., 803., 819., 836., 838., 840., 843.

 

 1. CEĻA APZĪMĒJUMI

 

I Vertikāli no 908. līdz 913.

II Horizontāli 920., 921., 928., 929., 930., 931., 932., 933., 941.

 

 1. BRAUKŠANAS SĀKŠANA UN BRAUKŠANAS VIRZIENA MAIŅA

 

Brīdinājuma signāli ar gaismas virziena rādītājiem un roku žestiem.

 

 1. CEĻU SATIKSMES REGULĒŠANA

Luksofori, satiksmes regulētājs.

 

 1. BRAUKŠANAS ĀTRUMS, DISTANCE UN INTERVĀLS

 

 1. APDZĪŠANA, SAMAINĪŠANĀS AR PRETĪM BRAUCOŠU TRANSPORTLĪDZEKLI UN APSTEIGŠANA

 

 1. APSTĀŠANĀS UN STĀVĒŠANA

 

 1. BRAUKŠANA KRUSTOJUMOS

 

Regulējami krustojumi, neregulējami krustojumi.

 

 1. CEĻU SATIKSME DZĪVOJAMĀ ZONĀ

 

 1. GĀJĒJU PĀREJAS UN PASAŽIERU SABIEDRISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU PIETURAS

 

 1. DZELZCEĻA PĀRBRAUKTUVJU ŠĶĒRSOŠANA

 

 1. PAPILDU PRASĪBAS VELOSIPĒDU UN MOPĒDU VADĪTĀJIEM

 

 1. SATIKSMES DROŠĪBA


Sacensību nolikuma

 1. pielikums

 

BALOŽU VELODROŠĪBA 2019
SODA PUNKTI VELOSIPĒDU PRAKTISKAJĀ VADĪŠANĀ
1. STARTS
1 Brīdinājuma signāla neparādīšana 2
2 Nepārliecināšanās par drošību 5
3
4
2. JOSLU MAIŅA
1 Brīdinājuma signāla neparādīšana vai nepareiza parādīšana 2
2 Katra kājas pielikšana pie zemes 3
3 Nepārliecināšanās par drošību (cipara nenosaukšana) 5
4 Izbraukšana ārpus joslas 5
5 Elementa izlaišana 20
6
7
3. VIĻŅAINS CEĻŠ
1 Katra kājas pielikšana pie zemes 3
2 Izbraukšana no elementa 5
3 Elementa izlaišana 20
4
5
4. SLALOMS
1 Katra kājas pielikšana pie zemes 3
2 Slaloma stabiņa apgāšana vai bumbiņas nokrišana 5
3 Slaloma vārtu elementu izlaišana 5
4 Elementa izlaišana 20
5
5. AUGSTUMA BARJERA
1 Katra kājas pielikšana pie zemes 3
2 Augstuma latiņas nogāšana 5
3 Statīva apgāšana 10
4 Elementa izlaišana 20
5
6. PRIEKŠMETA PAŅEMŠANA UN NOLIKŠANA
1 Katra ierobežojošā elementa (klucīša) apgāšana 1
2 Katra kājas pielikšana pie zemes 3
3 Priekšmeta nenolikšana 10
4 Uzbraukšana statīvam vai tā apgāšana 10
5 Priekšmeta nepaņemšana 20
6

 

7. SLĪPAIS DĒLIS
1 Katra kājas pielikšana pie zemes 3
2 Nobraukšana no dēļa ar jebkuru riteni 10
3 Neuzbraukšana uz dēļa tā sākumā ar priekšējo un aizmugurējo riteni 20
4
8. ĶĒDE
1 Katra ķēdes pielikšana pie zemes 1
2 Katra kājas pielikšana pie zemes 3
3 Ķēdes nenolikšana vietā 5
4 Statīva apgāšana 10
5 Elementa izlaišana 20
6
7
9. ŠAURAIS DĒLIS
1 Katra kājas pielikšana pie dēļa 3
2 Ja priekšējais ritenis nobrauc pa dēli visā dēļa garumā, bet aizmugurējais nobrauc no dēļa 10
3 Neuzbraukšana uz dēļa tā sākumā ar priekšējo un aizmugurējo riteni 20
4 Kājas pielikšana pie zemes 20
5
10. FINIŠS (BREMZĒŠANA NOTEIKTĀ LAUKUMĀ)
1 Bremzēšanas signāla neparādīšana vai nepareiza parādīšana 2
2 Katra kājas pielikšana pie zemes pirms apstāšanās 3
3 Finiša barjeras apgāšana 5
4 Sānu līnijas šķērsošana 5
5 Apstāšanās ārpus bremzēšanas laukuma 5
6 Elementa izlaišana 20
7
8
11. PĀRBRAUCIENĀ NO ELEMENTA UZ ELEMENTU
1 Katra kājas pielikšana pie zemes 3
2 Izbraukšana ārpus koridora vai ierobežojošā elementa apgāšana 5
3
4

 


 

PĀRKĀPUMS SODA PUNKTI
Avārijas situācija 25
Horizontālo apzīmējumu neievērošana 5
Aizlieguma zīmes 15
Rīkojuma zīmes 10
Izbraukšana ārpus trases 5
Kritiens, staigāšana, apstāšanās 5
Brīdinājuma signāla nerādīšana 2
Kājas pielikšana pie zemes 1
20
20
15

Sacensību nolikuma

 1. pielikums

 

Details

Date:
27/04/2019
Time:
10:00 - 14:00

Organizer

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra
Email:
sports@kekava.lv
Website:
sports.kekava.lv

Venue

Baložu vidusskolas sporta komplekss
Skolas 6
Baloži, Latvia
+ Google Map

Comments are closed.