Erasmus+

Ķekavas novada pašvaldības Sporta aģentūra ir īstenojusi un šobrīd īsteno vairākus Eiropas Savienības Erasmus + programmas projektus. Visi īstenotie un īstenošanā esošie projekti ir vērsti uz sporta un fizisko aktivitāšu veicināšanu novada iedzīvotāju vidū, sporta jomas attīstību Ķekavas novadā. 

Programma Erasmus+ Startēģiskās partnerības projekts
Nosaukums Quality school
Projekta īstenošanas termiņš 01.09.2016. līdz 31.08. 2019.
Mērķi Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūrā projektā “Quality school” piedalās kā partneris. Projekta mērķis – izstrādāt un ieviest kvalitātes vadības sistēmu Ķekavas novada izglītības iestādēs, tajā skaitā sporta aģentūrā, gan attiecībā uz mācību/treniņu procesa organizēšanu, gan organizācijas vadību.
Projekta ieviešana Projekta ietvaros plānots  izstrādāt un ieviest kvalitātes vadības sistēmu, kas skartu ~ 6000 tiešo mērķa grupu dalībniekus – skolēnus, skolotājus, trenerus vadītājus u.c. iesaistītos…. Projektā piedalās partnerorganizācijas no Vācijas un Lietuvas pašvaldībām.
Eiropas Savienības  finansējums 15 505.00 EUR

  

Programma Erasmus+ jauniešu apmaiņas projekts
Nosaukums Sport as a tool for inclusion
Projekta īstenošanas termiņš 01.02.2016. līdz 31.08. 2016.
Mērķi Sekmēt Ķekavas novada jauniešu izpratni par sportu, kā metožu kopumu, kas veicina sabiedrības integrēšanos, kā arī veicināt veselīgu dzīvesveidu jauniešu vidū.
Projekta ieviešana Projekta galvenā tēma aplūkot sporta dažādos aspektus, īpašu uzmanību veltot sporta sociālajam aspektam. Sports ir ne tikai fiziskā sagatavotība, treniņu process un sacensības, bet tam ir arī liela nozīme dažādu būtisku iemaņu un prasmju veicināšanā. Projekta ietvaros jaunieši iepazina dažādas veselīga dzīvesveida aktivitātes un uzzināja kā savu brīvo laiku pavadīt aizraujoši, nodarbojoties ar dažādām fiziskām aktivitātēm.  Jauniešu apmaiņa norisinājās no 2016. gada 19.līdz 27. martam un to īstenoja Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra sadarbībā ar partneriem no Itālijas, Portugāles, Grieķijas, Ungārijas un Lietuvas.
Eiropas Savienības finansējums 14 378.00 EUR

 

Programma Erasmus+ Jauniešu un jaunatnes darbinieku mobilitāte
Nosaukums Underdependencies (understanding dependencies)
Projekta īstenošanas termiņš 01.08.2014. līdz 01.01. 2015.
Mērķi Īstenot starptautiskas apmācības jaunatnes, nevalstisko organizāciju, pašvaldības iestāžu darbiniekiem no dažādām valstīm, kas savā ikdienas darbā saskaras ar jauniešiem,  un apmācību kursa ietvaros kopīgi risināt un aktualizēt dažāda veida atkarību problēmas sabiedrībā.  Apmācību mērķis –  celt  jaunatnes, pašvaldību iestāžu un citu organizāciju darbinieku profesionālo attīstību saskaroties ar atkarībām, apmācīt dalībniekus par inovatīvu risinājumu rašanu un veicināt pieredžu apmaiņu dalībnieku starpā, kā arī novērst atkarību ietekmi uz jauniešiem.
Projekta ieviešana No 2014. gada 26.-31.oktobrim Ķekavas novadā, Rāmavā ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas finansiālu atbalstu norisinājās Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras organizētās neformālās izlglītības apmācības par atkarībām. Apmācības pulcēja 25 jaunatnes, nevalstisko organizāciju, pašvaldības iestāžu darbiniekus no dažādām valstīm. Latviju pārstāvēja dalībnieki no Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras, Ķekavas jaunatnes iniciatīvu centra, Ķekavas bāriņtiesas, Valsts policijas u.c. iestādēm. Apmācībās tika aplūkotas vairākas tēmas, kas dalībniekiem ļāva labāk izprast atkarību problemātiku, efektīvākos komunikāciju veidus ar jauniešu auditoriju, kā arī sniedza ieskatu fizisko aktivitāšu nozīmei atkarību prevencijā.
Eiropas Savienības finansējums 14 960.00 EUR