Erasmus+ Sport projekta “TRADITGAM” sanāksme Ķekavā

2023. gada 18. decembrī Ķekavas novada pašvaldības Sporta aģentūra (no 2024. gada 1. janvāra līguma saistību pārņēmējs – Ķekavas novada Sporta centrs) parakstīja dotāciju līgumu ar Eiropas Komisiju, lai realizētu projektu “Starpkultūru, tradicionālo vērtību un paaudžu mobilitātes veicināšana, izmantojot tradicionālās spēles / TRADITGAM” (Nr. 101132271). Iespēja īstenot šo projektu tika iegūta, piedaloties Eiropas Savienības programmas “Erasmus+ Sports” konkursā. Projekta mērķis – izmantojot tradicionālas spēles, kurās ietverti fiziski vingrinājumi, veicināt sabiedrības iesaisti veselību veicinošās fiziskās aktivitātēs, vienlaikus stiprinot kultūras identitāti, rūpējoties par dažādību un starpkultūru mijiedarbību starp Eiropas valstīm. Projekta īstenošanas termiņš – no 2024. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 30. martam. Projekta partneri – organizācijas no Polijas, Itālijas un Spānijas. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt un izveidot 20 tradicionālo spēļu bibliotēku, pirms izveides veicot izpēti; iepazīstināt ar spēlēm projekta partnerus un ar tām saistītās organizācijas; integrēt tradicionālās spēles formālajā un neformālajā jomā kā veselību veicinošo fizisko aktivitāšu elementus brīvā laika dažādošanai, kā arī fiziskās veselības uzlabošanai; veicināt tradicionālo spēļu norisi dabiskajā vidē, paaugstinot izpratni par dabas aizsardzību un izmantojot videi draudzīgus materiālus.

2024. gada 16.martā Ķekavā norisinājās Ķekavas novada Sporta centra īstenotā Erasmus+ sports projekta “TRADITGAM” projekta partneru pirmā tikšanās, kurā pulcējās dalībnieki no Spānijas, Itālijas, Polijas un Latvijas. Sanāksmes ietvaros tika pārrunāti projekta uzdevumi, termiņi un sasniedzamie rezultāti, tai skaitā izdiskutēti jautājumi par projekta mājas lapu, FB kontu un tajos atspoguļojamo informāciju, par kopējas projekta krātuves izveidi, kā arī TRADITGAM virtuālās bibliotēkas saturu, kas ietver sekojošu informāciju par spēlēm:

– īss apraksts,

– īsa vēsture, tradīcijas,

– kādas fiziskās spējas tiek attīstītas,

– īss video.

Nākamā projekta sanāksme ir plānota 2024. gada rudenī tiešsaistē.

Comments are closed.